លោត

statements ដូច​ខាង​​ក្រោម​ប្រតិបត្តិ​ការ​លោត ។

GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo Statement

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

បំបែក​ទៅ​ជួរ​មួយ​នៃ​ជួរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ជា​ច្រើន​ក្នុង​កូដ​កម្មវិធី អាស្រ័យ​លើ​តម្លៃ​នៃ​កន្សោម​លេខ ។

Please support us!