សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​លក្ខខណ្ឌ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ពឹងផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ ។

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

កំណត់​បណ្តុំ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ ឬ​ច្រើន​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​នៃ​កន្សោម​មួយ​ ។

IIf Function

ត្រឡប់​​លទ្ធផល​​អនុគមន៍​​ដែល​អាច​ដែ​ល​អាច​កើត​ឡើង​​មួយ​នៃអនុគមន៍​​ពីរ អាស្រ័យ​លើ​តម្លៃ​តក្ក​វិជ្ជា​នៃ​កន្សោម​ដែល​បាន​វាយ​តម្លៃ ។

Please support us!