ការ​ត្រួតត្រា​ដំណើរការ​ប្រតិបត្តិ​កម្មវិធី

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ត្រួតត្រា​ដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កម្មវិធី​មួយ​ ។

ជា​ទូទៅ​កម្មវិធី​មួយ​​ប្រតិបត្តិ​ពី​ជួរ​កូដ​ដំបូង​ទៅ​ជួរ​កូដ​ចុង​ក្រោយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រតិបត្តិ​បែបបទ​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី អាស្រ័យ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់ ឬ​ធ្វើ​ផ្នែក​នៃ​កម្មវិធី​ម្តង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​ការ​រង បែបបទ ឬ​អនុគមន៍ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​រង្វិល​ជុំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ផ្នែក​នៃ​កម្មវិធី​ម្តង​ទៀត​ច្រើន​ដង​តាម​តម្រូវ​ការ ឬ​រហូត​ដល់​ជួប​ប្រទះ​លក្ខខណ្ឌ​ពិត​ប្រាកដ​មួយ ។ ប្រភេទ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​បញ្ជា​ទាំង​នេះ ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ជា សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ​លក្ខខណ្ឌ រង្វិល​ជុំ ឬ​លោត ។

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​លក្ខខណ្ឌ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ពឹងផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ ។

រង្វិល​ជុំ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ប្រតិបត្តិ​រង្វិល​ជុំ ។

លោត

statements ដូច​ខាង​​ក្រោម​ប្រតិបត្តិ​ការ​លោត ។

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Further

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Please support us!