ការ​បម្លែង​ចំនួន

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បម្លែង​លេខ​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​មួយ​ទៅ​មួយ​ទៀត ។

Hex Function

ត្រឡប់​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ ដែល​តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​គោល​ដប់​ប្រាំ​មួយ​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Oct Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​គោល​ប្រាំ​បី​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Please support us!