សញ្ញា​កន្សោម

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​សញ្ញា​ពិជគណិត នៃ​កន្សោម​លេខ ។

Sgn Function

ត្រឡប់​ចំនួន​គត់​ចន្លោះ -1 នឹង 1 ដែល​ចង្អុល​ប្រាប់​ប្រសិន​បើ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហុច​ទៅ​អនុគមន៍ ជា​ចំនួន​វិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬ​សូន្យ ។

Please support us!