តម្លៃ​ដាច់​ខាត

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ​ដាច់​ខាត ។

Abs Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​ដាច់​ខាត នៃ​កន្សោម​លេខ​មួយ ។

Please support us!