​ការ​បង្កើត​ចំនួន​ចៃដន្យ​

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ និង​អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បង្កើត​ចំនួន​ចៃដន្យ ។

Randomize Statement

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Rnd Function

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​មួយ​រវាង ​0 ​និង​ 1 ។

Please support us!