អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល និង​លោការីត

LibreOffice Basic គាំទ្រ​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល និង​លោការីត​ដូច​ខាង​ក្រោម ។

Exp Function

ត្រឡប់​គោល​នៃ​លោការីត​ធម្មជាតិ (e = 2.718282) ដែល​តម្លើង​ទៅ​ស្វ័យ​គុណ​មួយ​ ។

Log Function (BASIC)

ត្រឡប់​លោការីត​ធម្មជាតិ​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Please support us!