អនុគមន៍​ត្រីកោណមាត្រ

ខាង​ក្រោម​ជា​អនុគមន៍​ត្រីកោណ​មាត្រ ដែល​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ក្នុង LibreOffice Basic ។

Atn Function

អនុគមន៍​ត្រីកោណ​មាត្រ​ដែល​ត្រឡប់​អ័ក្ស​តង់សង់​នៃ​កន្សោម​លេខ ។ តម្លៃ​ត្រឡប់​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​ពី -Pi/2 ទៅ +Pi/2 ។

Cos Function

គណនា​កូស៊ីនុស​នៃ​មុំ​មួយ​ ។ មុំ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​​​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។ លទ្ធផល​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ -1 និង 1 ។

Sin Function

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​នៃ​មុំមួយ​ ។ មុំ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​​​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។ លទ្ធផល​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ -1 និង 1 ។

Tan Function

កំណត់​តង់សង់​របស់​មុំ​មួយ ។ មុំ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

Please support us!