អនុគមន៍​លេខ

អនុគមន៍​ជា​លេខ​ខាង​ក្រោម​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការ​គណនា ។ សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​គណិត​វិទ្យា និង​ប៊ូលីន​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង​ផ្នែក​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។ អនុគមន៍​ខុស​ពី​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី ដែល​អនុគមន៍​ហុច​អាគុយម៉ង់ និង​ត្រឡប់​លទ្ធផល ឯ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ត្រឡប់​លទ្ធផល​ដោយ​ផ្សំ​កន្សោម​លេខ​ពីរ ។

អនុគមន៍​ត្រីកោណមាត្រ

ខាង​ក្រោម​ជា​អនុគមន៍​ត្រីកោណ​មាត្រ ដែល​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ក្នុង LibreOffice Basic ។

អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល និង​លោការីត

LibreOffice Basic គាំទ្រ​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល និង​លោការីត​ដូច​ខាង​ក្រោម ។

​ការ​បង្កើត​ចំនួន​ចៃដន្យ​

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ និង​អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បង្កើត​ចំនួន​ចៃដន្យ ។

ការ​គណនា​ឫស​ការេ

ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ ដើម្បី​គណនា​ឫស​ការេ ។

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

តម្លៃ​ដាច់​ខាត

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ​ដាច់​ខាត ។

សញ្ញា​កន្សោម

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​សញ្ញា​ពិជគណិត នៃ​កន្សោម​លេខ ។

ការ​បម្លែង​ចំនួន

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បម្លែង​លេខ​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​មួយ​ទៅ​មួយ​ទៀត ។

Please support us!