សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​គណិតវិទ្យា

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​គណិតវិទ្យា​ដូច​ខាង​ក្រោម ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ក្នុង LibreOffice Basic ។

ជំពូក​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ខ្លី​ៗ​នៃ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​នព្វន្ធ ដែល​អ្នក​អាច​ត្រូវ​ការ​សម្រាប់​ការ​គណនា​ក្នុង​កម្មវិធី​មួយ ។

"-" Operator

ដក​តម្លៃ​ពីរ ។

"*" Operator

គុណ​តម្លៃ​ពីរ ។

"+" Operator

បន្ថែម ឬ​ផ្សំ​កន្សោម​ពីរ ។

"/" Operator

ចែក​តម្លៃ​ពីរ ។

"^" Operator

តម្លើង​ចំនួន​មួយ​ជា​ស្វ័យ​គុណ ។

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Please support us!