ការ​បម្លែង​តម្លៃ​ពេល​វេលា

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បម្លែង​តម្លៃ​ពេល​វេលា​ទៅ​ជា​ចំនួន​ដែល​អាច​គណនា​បាន ។

Hour Function

ត្រឡប់​ម៉ោង​ពី​តម្លៃ​ពេល​វេលា ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​អនុគមន៍ TimeSerial ឬ TimeValue ។

Minute Function (BASIC)

ត្រឡប់​នាទី​នៃ​ម៉ោង​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​សម្គាល់​ពេល​វេលា ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​អនុគមន៍ TimeSerial ឬ TimeValue ។

Second Function

ត្រឡប់​ចំនួន​គត់​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​វិនាទី​នៃ​លេខ​សម្គាល់​ពេល​វេលា ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​អនុគមន៍ TimeSerial ឬ TimeValue ។

TimeSerial Function

គណនា​តម្លៃ​សម្គាល់​ពេល​វេលា សម្រាប់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ម៉ោង នាទី និង​វិនាទី​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ហុច​ជា​តម្លៃ​លេខ ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​ប្រើ​តម្លៃ​នេះ ដើម្បី​គណនា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ពេល​វេលា ។

TimeValue Function

គណនា​តម្លៃ​សម្គាល់​ពេល​វេលា​ពី​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ម៉ោង នាទី និង​វិនាទី​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ដែល​បាន​ហុច​ជា​ខ្សែ​អក្សរ ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ពេល​វេលា​ក្នុង​តម្លៃ​លេខ​តែ​មួយ ។ តម្លៃ​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គណនា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ពេល​វេលា ។

CDateToUnoTime Function

ត្រឡប់​ផ្នែក​ពេលវេលា​របស់​កាលបរិច្ឆេទ​ជា UNO com.sun.star.util.Time struct ។

CDateFromUnoTime Function

បម្លែង UNO com.sun.star.util.Time struct ទៅជា​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ។

CDateToUnoDateTime Function

ត្រឡប់​ផ្នែក​ពេលវេលា​របស់​កាលបរិច្ឆេទ​ជា UNO com.sun.star.util.DateTime struct ។

CDateFromUnoDateTime Function

បម្លែង UNO com.sun.star.util.DateTime struct ទៅជា​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ។

Please support us!