ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ

អនុគមន៍ និង statements សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​នៅ​ទី​នេះ ។

ChDir Statement

ផ្លាស់​​ប្តូរ​ថត ឬ​ដ្រាយ​បច្ចុប្បន្ន ។

ChDrive Statement

ប្តូរ​​ដ្រាយ​​បច្ចុប្បន្ន ។

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Function

ត្រឡប់​ឈ្មោះ​នៃ​ឯកសារ​មួយ ថត​មួយ ឬ​ឯកសារ និង​ថត​ទាំងអស់​លើ​ដ្រាយ ឬ​ក្នុង​ថត​ដែល​ផ្គូផ្គង​ផ្លូវ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

FileAttr Function

ត្រឡប់​របៀប​ដំណើរ​ការ ឬ​លេខ​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ​នៃ​ឯកសារ​មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ជាមួយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Open ។ លេខ​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ​គឺ​ពឹងផ្អែក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ (OSH = Operating System Handle) ។

FileCopy Statement

ចម្លង​ឯកសារ​មួយ ។

FileDateTime Function

ត្រឡប់​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ​ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ និង​ពេល​វេលា​ ដែល​ឯកសារ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ឬ​កែប្រែ​ចុង​ក្រោយ ។

FileExists Function

កំណត់​ប្រសិន​បើ​មាន​ឯកសារ ឬ​ថត​នៅ​​លើ​​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ ។

FileLen Function

ត្រឡប់​​ប្រវែង​​ឯកសារ​​គិត​ជា​បៃ ។

GetAttr Function

ត្រឡប់​លំនាំតូច​ៗ​​ដែល​បញ្ជាក់​ប្រាប់​អំពី​ប្រភេទ​ឯកសារ​ ឬ​ឈ្មោះ​របស់​ភាគ​ ឬ​ថត ។

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

លុប​ឯកសារ​មួយ​ពី​ថាស​មួយ ។

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

បង្កើត​ថត​ថ្មី​មួយ លើ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​​មួយ ។

Name Statement

ប្តូរ​ឈ្មោះ​ឯកសារ ឬ​ថត​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

RmDir Statement

លុប​ថត​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​​ពី​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ ។

SetAttr Statement

កំណត់​ព័ត៌មាន​គុណ​លក្ខណៈ សម្រាប់​ឯកសារដែល​បាន​បញ្ជាក់​​​មួយ ។

Please support us!