អនុគមន៍ File Input/Output

Get Statement

អាន​កំណត់​ត្រា​មួយ​ពី​ឯកសារ​ប្រែប្រួល ឬ​បៃ​ត​ៗ​គ្នា​ពី​ឯកសារ​គោល​ពីរ​មួយ ទៅ​ក្នុង​អថេរ​មួយ ។

Input# Statement

អាន​ទិន្នន័យ​ពី​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ត​គ្នា ។

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

សរសេរ​កំណត់​ត្រា​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​ប្រែប្រួល ឬ​មួយ​បៃ​ត​ៗ​គ្នា ទៅ​ឯកសារ​គោល​ពីរ ។

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

ត្រឡប់​ទីតាំង​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​មួយ ។

Seek Function

ត្រឡប់​ទីតាំង​សម្រាប់​ការ​សរសេរ​បន្ទាប់​ ឬ​អាន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​បើក ។

Eof Function

កំណត់​ប្រសិន​បើ​ទ្រនិច​ឯកសារ បាន​ទៅ​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ឯកសារ ។

Lof Function

ត្រឡប់​ទំហំ​នៃ​ឯកសារ​ដែល​បើក គិត​ជា​បៃ ។

Please support us!