ការ​បើក និង​បិទ​ឯកសារ

Close Statement

បិទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ជាមួយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Open ។

FreeFile Function

ត្រឡប់​លេខ​ឯកសារ​ដែល​មាន​បន្ទាប់ សម្រាប់​បើក​ឯកសារ​មួយ ។ ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​មួយ​ដោយ​ប្រើ​លេខ​ឯកសារ ដែល​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​ឯកសារ​ដែល​បើក​បច្ចុប្បន្ន ។

Open Statement

បើក​វិថី​ទិន្នន័យ​មួយ​ ។​

Reset Statement

បិទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ទាំងអស់ និង​សរសេរ​មាតិកា​នៃ​អង្គ​ចងចាំ​បណ្តោះ​អាសន្ន​របស់​ឯកសារ​ទាំងអស់​ទៅ​កាន់​ថាស​រឹង ។

Please support us!