​អនុគមន៍ File I/O

ប្រើ​អនុគមន៍ File I/O ដើម្បី​បង្កើត និង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ (ទិន្នន័យ) ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​អនុគមន៍​ទាំង​នេះ ដើម្បី​គាំទ្រ​ការ​បង្កើត​នៃ​ឯកសារ "ប្រែប្រួល" ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​រក្សា​ទុក និង​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​នូវ​កំណត់​ត្រា​ខ្លះ ដោយ​បញ្ជាក់​​លេខ​កំណត់​ត្រា​របស់​ពួក​វា ។ អនុគមន៍ File I/O ក៏​អាច​ជួយ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដោយ​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​ដូចជា ទំហំ​ឯកសារ ការ​កំណត់​ផ្លូវ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កាល​បរិច្ឆេទ​បង្កើត​ឯកសារ​មួយ ឬ​ថត​មួយ ។

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


ការ​បើក និង​បិទ​ឯកសារ

អនុគមន៍ File Input/Output

ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ

អនុគមន៍ និង statements សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​នៅ​ទី​នេះ ។

Please support us!