អនុគមន៍​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​លើ​អេក្រង់

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​​អនុគមន៍​ពេល​រត់​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​លើ​អេក្រង់ ។

InputBox Function

បង្ហាញ​ប្រអប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​ប្រើ​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ ។ ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​អថេរ​មួយ ។

Please support us!