ប្រអប់​នាំចេញ​​

ក្នុង​ប្រអប់​កម្ម​វិធីនិពន្ធ​​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ហៅ​​ប្រអប់​​ "រក្សាទុក​ជា​​" ដើម្បី​នាំចេញ​ប្រអប់​មូលដ្ឋាន​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង​​

ប្រអប់​នាំចេញ​

Please support us!