បញ្ចូល​អត្ថបទ​កូដ

បើក​អត្ថបទ​ប្រភព​​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បង្អួច IDE មូលដ្ឋាន ។

ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​កូដ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​អត្ថបទ​​កូដ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូប​តំណាង បញ្ចូល​អត្ថបទកូដ ។ រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​កូដ Basic ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច បើក ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​អត្ថបទកូដ

Please support us!