រក​វង់​ក្រចក

បន្លិច​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ដោយ​តង្កៀប​ត្រូវ​គ្នា​ពីរ ។ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​អត្ថបទ​ពី​មុខ​តង្កៀប​បើក ឬ​បិទ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូប​តំណាង​នេះ ។

Icon Find Parentheses

រក​វង់​ក្រចក

Please support us!