កាតាឡុក​វត្ថុ

បើក​ប្រអប់ វត្ថុ ដែល​អ្នក​អាច​មើល​វត្ថុ​គោល​បាន។

ចុច​ទ្វេដង​លើ​ឈ្មោះ​អនុគមន៍ ឬ​អនុគមន៍​រង ដើម្បី​ផ្ទុក​ម៉ូឌុល​ដែល​មាន​អនុគមន៍ ឬ​អនុគមន៍​រង និង​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច។ ចុច​ទ្វេដង​លើ​ឈ្មោះ​ម៉ូឌុល ឬ​ប្រអប់​ដើម្បី​ផ្ទុក និង​បង្ហាញ​ម៉ូឌុល ឬ​ប្រអប់​នោះ។

រូបតំណាង

កាតាឡុក​វត្ថុ

ផ្ទៃ​បង្អួច

បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​ឋានានុក្រម​នៃ​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ LibreOffice បច្ចុប្បន្ន ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់។ ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច សូម​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ឈ្មោះ​របស់​វា។

Please support us!