ធ្វើ​ឲ្យ​ ឃ្លាំមើល សកម្ម

ចុច​រូបតំណាង​នេះ ដើម្បី​មើល​អថេរក្នុង​ម៉ាក្រូ ។ មាតិកា​របស់​អថេរ នឹង​បង្ហាញ​ក្នុង​បង្អួច​ដាច់​ដោយ​ឡែក​មួយ ។

ចុច​ឈ្មោះ​របស់​អថេរ ដើម្បី​ជ្រើស​វា បន្ទាប់​មក​ចុចរូបតំណាង ធ្វើ​ឲ្យ ឃ្លាំមើលសកម្ម ។ តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ទៅ​អថេរ នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ជាប់​ឈ្មោះ​របស់​វា ។ តម្លៃ​នេះនឹង​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

រូបតំណាង

ធ្វើ​ឲ្យ​ "ឃ្លាំមើល" សកម្ម

ដើម្បី​យក​អថេរឃ្លាំ​​មើល​ចេញ ជ្រើស​អថេរ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​ឃ្លាំ​មើល ហើយ​បន្ទាប់​ចុច​លើរូបតំណាង យក​ការ​ឃ្លាំមើល​ចេញ ។

Please support us!