ចំណុច​ឈប់

បញ្ចូល​ចំណុច​ឈប់ ក្នុង​បន្ទាត់​របស់​កម្មវិធី ។

ចំណុច​ឈប់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រើ​ចំណុច​ឈប់​ដើម្បី​ផ្អាក​កម្មវិធី​មួយ មុន​ពេល​កំហុស​មួយ​កើតឡើង ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កម្មវិធី ដោយ​រត់​វា​ក្នុង​របៀប ជំហាន​តែ​មួយ រហូត​ដល់​ជួប​ប្រទះ​កំហុស ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​រូប​តំណាង ឃ្លាំ​មើល ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​មាតិកា​នៃ​អថេរ​ដែល​ទាក់ទង ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ឈប់

Please support us!