ជំហាន​បែបបទ

រត់​ម៉ាក្រូ ហើយ​បញ្ឈប់​វា​ បន្ទាប់​ពី​បែបបទ​បន្ទាប់ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះរួម​ជា​​មួយពាក្យ​បញ្ជា Watch ដើម្បី​ដោះស្រាយ​កំហុស ។

រូបតំណាង

ជំហាន​បែបបទ

Please support us!