ជំហាន​ទីមួយ

រត់​ម៉ាក្រូ និង​បញ្ឈប់វា​បន្ទាប់ពី​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ទាប់ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះរួម​ជា​​មួយពាក្យ​បញ្ជា Watch ដើម្បី​ដោះស្រាយ​កំហុស ។

រូបតំណាង

ជំហាន​តែ​មួយ

Please support us!