ចង​ក្រង

ចងក្រង​ម៉ាក្រូ Basic ។ អ្នក​ចាំបាច់​​ចង​ក្រង​ម៉ាក្រូ​មួយ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​វា ឬ​ប្រសិន​បើ​ម៉ាក្រូ​ប្រើ​ជំហាន​តែ​មួយ ឬ​បែបបទ ។

Icon Compile

ចង​ក្រង

Please support us!