បណ្ណាល័យ

ជ្រើស​បណ្ណាល័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​កែសម្រួល ។ ម៉ូឌុល​ទី​មួយ​នៃ​បណ្ណាល័យ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង Basic IDE ។

បណ្ណាល័យ​របស់​ប្រអប់​បញ្ជី

ប្រអប់​បញ្ជី​បណ្ណាល័យ

Please support us!