គ្រប់គ្រង​ចំណុច​ឈប់

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​សម្រាប់​ចំណុច​ឈប់ ។

ចំណុច​​ឈប់

បញ្ចូល​លេខ​បន្ទាត់ សម្រាប់​ចំណុច​ឈប់​ថ្មី​មួយ បន្ទាប់​មក​ចុច ថ្មី ។

សកម្ម

ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណុច​ឈប់​បច្ចុប្បន្ន​សកម្ម ឬ​អសកម្ម ។

ចំនួន​ហុច

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

ថ្មី

បង្កើត​ចំណុច​ឈប់​មួយ​លើ​លេខ​បន្ទាត់​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

លុប

លុប​ចំណុច​ឈប់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!