បង្អួច​ហៅ​ជង់ (ហៅ)

ហៅ​ជង់ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​បែបបទ និង​អនុគមន៍​ត​ៗ​គ្នា កំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិ​កម្មវិធី ។ បែបបទ​ជា​អនុគមន៍​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្រោម​ឡើង​លើ​ដែល​មាន​អនុគមន៍ ឬ​បែបបទ​ដែល​បាន​ហៅ​ថ្មី​ៗ​ភាគ​ច្រើន នៅ​ខាង​លើ​នៃ​បញ្ជី ។

Please support us!