បង្អួច​​ឃ្លាំ​មើល

បង្អួច​ឃ្លាំមើល អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អង្កេត​តម្លៃ​អថេរ កំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិ​កម្មវិធី​មួយ ។ កំណត់​អថេរ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ ឃ្លាំមើល ។ ចុច ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ឃ្លាំមើល​ប្រើ​បាន ដើម្បី​បន្ថែម​អថេរ​ទៅ​ប្រអប់​បញ្ជី និង​ដើម្បី​បង្ហាញ​តម្លៃ​របស់​វា ។

ឃ្លាំ​មើល

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អថេរ ដែល​តម្លៃ​របស់​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ ។

យក​​ការ​​ឃ្លាំ​​មើល​​ចេញ

យក​អថេរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី​នៃ​អថេរ​ដែល​បាន​ឃ្លាំ​មើល ។

រូបតំណាង

យក​​ការ​​ឃ្លាំ​​មើល​​ចេញ

កែ​សម្រួល​តម្លៃ​នៃ​អថេរ​ដែល​បាន​ឃ្លាំ​មើល

បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​អថេរ​ដែល​បានឃ្លាំ​មើល ។ ចុច​ពីរ​ដង​ដោយ​ផ្អាក​បន្តិច​រវាង​ការ​ចុច​ទាំង​ពីរ លើ​ធាតុ​មួយ​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​តម្លៃ​របស់​វា ។ តម្លៃ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​ធ្វើ​ជា​តម្លៃ​អថេរ សម្រាប់​កម្មវិធី ។

Please support us!