បណ្ណាល័យ ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់

ដូច​ខាង​ក្រោម​ពណ៌នា​អំពី​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ប្រើ​បណ្ណាល័យ ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់​ក្នុង LibreOffice Basic ។

LibreOffice Basic ផ្តល់​នូវ​ឧបករណ៍​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​គម្រោង​របស់​អ្នក​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ ។ វា​គាំទ្រ "ក្រុម" ខុស​ៗ​គ្នា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ដាក់ SUBS និង FUNCTIONS ជា​ក្រុម​ក្នុង​គម្រោង Basic មួយ ។

បណ្ណាល័យ​

បណ្ណាល័យ​ប្រើ​ជា​ឧបករណ៍ សម្រាប់​រៀបចំ​ម៉ូឌុល និង​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​ឯកសារ ឬ​ពុម្ព​ផង​ដែរ ។ នៅ​ពេល​ឯកសារ ឬ​ពុម្ព​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក ម៉ូឌុល​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​ក៏​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផង​ដែរ ។

បណ្ណាល័យ​មួយ​អាច​មាន​ម៉ូឌុល​រហូត​ដល់ 16,000 ។

ម៉ូឌុល

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

ម៉ូឌុល​ប្រអប់

ម៉ូឌុល​ប្រអប់​មាន​ការ​កំណត់​​ប្រអប់ រួម​ទាំង​លក្ខណសម្បត្តិ​ប្រអប់ លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ធាតុ​ប្រអប់​នីមួយៗ និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ ។ ព្រោះ​ថា​ម៉ូឌុល​ប្រអប់​អាច​មាន​តែ​ប្រអប់​តែ​មួយ ជា​រឿយ​ៗ​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ជា "ប្រអប់" ។

Please support us!