ការ​ប្រើ​កាតាឡុក​វត្ថុ

កាតាឡុក​វត្ថុ​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់​ទាំងអស់ ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត​ក្នុង LibreOffice ។

ចុច​រូបតំណាង កាតាឡុក​វត្ថុ រូបតំណាង ក្នុង​របារ​ឧបករណ៍​ម៉ាក្រូ ដើម្បី​បង្ហាញ​កាតាឡុក​វត្ថុ ។

ប្រអប់​បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​វត្ថុ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ទាំងអស់ ក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​ឋានានុក្រម ។ ចុច​ទ្វេដង​លើ​ធាតុ​បញ្ជី​មួយ នឹង​បើក​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ក្រោម​បង្គាប់​របស់​វា ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ម៉ូឌុល​ជាក់លាក់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កែសម្រួល ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង SUB ឬ FUNCTION ដែល​បាន​ជ្រើស, សូម​ចុច​ទ្វេដង​នៅ​លើ​ធាតុ​នោះ។

Please support us!