វាក្យសម្ព័ន្ធ

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​ធាតុ​វាក្យ​សម្ពន្ធ​មូលដ្ឋាន​នៃ LibreOffice Basic ។ សម្រាប់​សេចក្តី​ពណ៌នា​លម្អិត សូម​យោង​ទៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍ LibreOffice Basic ដែល​មាន​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

ការ​ប្រើ​អថេរ

ដូច​ខាង​ក្រោម​ពណ៌នា​អំពី​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ប្រើ​អថេរ​ក្នុង LibreOffice Basic ។

ការ​ប្រើ​កាតាឡុក​វត្ថុ

កាតាឡុក​វត្ថុ​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់​ទាំងអស់ ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត​ក្នុង LibreOffice ។

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

បណ្ណាល័យ ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់

ដូច​ខាង​ក្រោម​ពណ៌នា​អំពី​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ប្រើ​បណ្ណាល័យ ម៉ូឌុល និង​ប្រអប់​ក្នុង LibreOffice Basic ។

Please support us!