​បន្ថែម​​បណ្ណាល័យ​​ខាង​ចុង​

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

ឈ្មោះ​ឯកសារ ៖

បញ្ចូល​ឈ្មោះ ឬ​ផ្លូវ​ទៅ​បណ្ណាល័យ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ខាង​ចុង ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​បណ្ណាល័យ​មួយ​ផង​ដែរ ពី​បញ្ជី ។

ជម្រើស

បញ្ចូល​​ជា​​​សេចក្តី​​​យោង ​(​បាន​​តែ​​អាន)​

បន្ថែម​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន ។ បណ្ណាល័យ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម LibreOffice ។

ជំនួស​​បណ្ណាល័យ​​ដែល​​មាន​​ស្រាប់​​

ជំនួស​បណ្ណាល័យ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូចគ្នា ដោយ​បណ្ណាល័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!