ម៉ាក្រូ

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ ដើម្បី​បង្កើត ឬ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ សូម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៅ​ទីនេះ។

ម៉ាក្រូ​ពី / រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ​ក្នុង

រាយ​បណ្ណាល័យ​ និង​ម៉ូឌុល​ នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​បើក​​ ឬ​រក្សា​ទុក​ម៉ាក្រូ​របស់​អ្នក​ ។ ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ម៉ាក្រូ​មួយ​​​​ជាមួយ​ឯកសារ​​ពិសេស​មួយ​ បើក​ឯកសារ​ និង​​បន្ទាប់​​មក​បើក​ប្រអប់​នេះ ។

រត់ / រក្សាទុក

Runs or saves the current macro.

ផ្តល់

បើក​ប្រអប់​ប្ដូរ​តាម​តម្រូវ​ការ ដែល​អ្នក​អាច​អាច​កំណត់​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅកាន់​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ របារ​ឧបករណ៍ ឬ​ព្រឹត្តិការណ៍។

កែ​សម្រួល

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro for editing.

ថ្មី​/​លុប

បង្កើត​ម៉ាក្រូ​ថ្មី ឬ​លុប​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ដើម្បី​បង្កើត​ម៉ាក្រូ​ថ្មី ជ្រើសម៉ូឌុល "ស្តង់ដារ" នៅ​ក្នុងម៉ាក្រូ​ពី បញ្ជី ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុចថ្មី ។

ដើម្បី​លុប​ម៉ាក្រូ​មួយ ជ្រើស​វា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច លុប ។

អ្នក​រៀបចំ​

បើក​ប្រអប់​ អ្នក​រៀបចំ​ម៉ាក្រូ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ កែសម្រួល​ ឬ​លុប​ម៉ូឌុល​ម៉ាក្រូ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ ប្រអប់​ និង​ បណ្ណាល័យ​​ ។

ម៉ូឌុល​/​ប្រអប់

រាយ​ម៉ាក្រូ​ និង​ប្រអប់​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

អ្នក​អាច​អូស និង​ទម្លាក់​ម៉ូឌុល ឬ​ប្រអប់​រវាង​បណ្ណាល័យ ។

ដើម្បី​ចម្លង​ប្រអប់ ឬ​ម៉ូឌុល គឺ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច នៅពេល​ដែល​អ្នក​អូស ហើយ​ទម្លាក់ ។

កែ​សម្រួល

បើក​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ប្រអប់ ដើម្បី​កែ​សម្រួល ។

ថ្មី

បង្កើត​ម៉ូឌុល​ថ្មី​មួយ ។

បង្កើត​ប្រអប់​ថ្មី។

ទំព័រ​ផ្ទាំង​បណ្ណាល័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ។

ទីតាំង

ជ្រើស​ទីតាំង​ដែល​មាន​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ ដែល​អ្នក​ចង់​រៀបចំ ។

បណ្ណាល័យ

រាយ​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កែ​សម្រួល

បើក​កម្មវិធី​និពន្ធរបស់ LibreOffice Basic ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែប្រែ​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

ផ្ដល់ ឬ​កែសម្រួល ពាក្យ​សម្ងាត់ សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ បណ្ណាល័យ"ស្តង់ដារ" មិន​អាច​មាន​ពាក្យ​សម្ងាត់​ទេ ។

ថ្មី

បង្កើត​បណ្ណាល័យ​ថ្មីមួយ ។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​ ប្រអប់ ឬ​បណ្ណាល័យ​ថ្មី ។

បន្ថែម​​ខាង​ចុង

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!