ការ​បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់

ប្រើ​ឧបករណ៍​លើ ប្រអប់​ឧបករណ៍ របស់​កម្មវិធីនិពន្ធ​ប្រអប់ BASIC ដើម្បី​បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​ទៅ​ប្រអប់​របស់​អ្នក ។

  1. ដើម្បី ប្រអប់​ឧបករណ៍ ចុច​ព្រួញ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា លើ​របារ​ឧបករណ៍ ម៉ាក្រូ ។

  2. ចុច​ឧបករណ៍​មួយ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ឧទាហរណ៍ ប៊ូតុង ។

  3. លើ​ប្រអប់ អូស​ប៊ូតុង​រហូត​ដល់​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

Please support us!