ការ​បង្កើត​ប្រអប់ Basic មួយ

  1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ម៉ាក្រូ - រៀបចំ​ប្រអប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច ថ្មី ។

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. ចុច កែសម្រួល ។ កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់ Basic នឹង​បើក​ឡើង ហើយ​មាន​ប្រអប់​ទទេ​មួយ ។

  4. បើ​អ្នក​មិន​ឃើញ​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា ដើម្បី​បើក​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍ ។

  5. ចុច​ឧបករណ៍​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​អូស​ក្នុង​ប្រអប់ ​ដើម្បី​បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា ។

Please support us!