ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​របស់​​ប្រអប់

អ្នក​អាច​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ដែល​អ្នក​បន្ថែម​ទៅ​ប្រអប់​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌ ឈ្មោះ និង​ទំហំ​នៃ​ប៊ូតុង​ដែល​អ្នក​បាន​បន្ថែម ។ អ្នក​អាចផ្លាស់​​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា​ភាគ​ច្រើន នៅ​ពេល​អ្នក​បង្កើត ឬ​កែ​សម្រួល​ប្រអប់​មួយ ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​​តែ​លក្ខណសម្បត្តិ​​ខ្លះៗ​ប៉ុណ្ណោះ ​ពេល​រត់ ។

ដើម្បីផ្លាស់​​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​របៀប​រចនា ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ​បញ្ជា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស លក្ខណសម្បត្តិ ។

Please support us!