ჩარჩოს ზოლი

როდესაც ჩარჩო არჩეულია ჩარჩოს ზოლს გააჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციები ჩარჩოს ფორმატირებისა და განთავსებისთვის.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

გადატანის გარეშე

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Wrap Off

გადატანით

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Wrap On

გადატანით

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Wrap Through

ტექსტი

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

მარცხნივ

შრიფტი

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

ცენტრირება

შრიფტი

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Right

ტექსტი

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Top

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

ცენტრირება

ტექსტი

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

Icon Bottom

ქვედა

წერტილები

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

ჩარჩოები

ფაილიდან

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon Line style

ხაზის სტილი

წერტილები

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Icon

Line Color (of the border)

ფონის ფერი

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

ფონის ფერი

ჩარჩოს პარამეტრები

ჩაურთავს ჩარჩოს, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ ერთი ან მეტი სვეტის ტექსტისა და ობიექტების განლაგების შესაქმნელად.

Icon Frame Properties

Frame Properties

შრიფტი

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Bring to Front

შრიფტი

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

აკავშირებს არჩეულ კადრს შემდეგ კადრთან. ტექსტი ავტომატურად გადავა ერთი კადრიდან მეორეში.

Icon Link Frames

კადრების დაკავშირება

Unlink Frames

ორ კადრს შორის წყვეტს კავშირს. თქვენ შეგიძლიათ გაწყვიტოთ კავშირი, რომელიც დამყარებულია არჩეული კადრიდან სამიზნე კადრამდე.

ხატულა

კადრების განკავშირება

Please support us!