ცხრილის ზოლი

The Table ზოლი შეიცავს ცხრილებთან მუშაობისთვის საჭირო ფუნქციებს. ის ჩნდება როდესაც კურსორს დააყენებთ ცხრილზე.

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

ცხრილი

ფაილიდან

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon

ხაზის სტილი

წერტილები

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Icon

Line Color (of the border)

წერტილები

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon

ჩარჩოები

ფონის ფერი

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

ფონის ფერი

ხაზის ფერი

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

უჯრების შეერთება

Icon Unmerge Cells

წერტილები

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Icon

Optimize Size

ასლი

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

სწორება ცენტრში ვერტიკალზე

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა გვერდის ზედა კიდისა და მიამართთა ნაკრების ქვედა კიდეს შორის.

შრიფტი

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

სტრიქონების ჩასმა

არჩეულის ქვეშ, ცხრილში ჩაამატებს ერთ ან მეტ სტრიქონს. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ერთზე მეტი სტრიქონი დიალოგის გახსნით(აირჩიეთ ცხრილი - ჩასმა - სტრიქონები), ან ხატულაზე დაწკაპუნებამდე აირჩიეთ ერთზე მეტი სტრიქონი. მეორე მეთოდი ჩაამატებს ამორჩეული სტროქონების ტოლი სიმაღლის მქონე სტრიქონს.

ხატულა

სტრიქონის ჩამატება

სვეტის ჩამატება

მონიშნული სვეტების ქვეშ, ცხრილში ჩასვავს ერთ ან მეტ სვეტს. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ერთზე მეტი სვეტი ერთდროულად, თუ გახსნით დიალოგს (აირჩიეთ ცხრილი - ჩასმა - სვეტები), ან აირჩევთ რამდენიმე სვეტს ხატულაზე დაწკაპუნების წინ. თუ გამოიყენებთ მეორე მეთოდს, ჩამატებულ სვეტებს ექნებათ იგივე ზომა რაც არჩეულებს.

ხატულა

სვეტის ჩამატება

რიგის წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

Icon Delete Row

Delete Row

სვეტის წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

Icon Delete Column

სვეტის წაშლა

ავტოფორმატი

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

ობიექტის პარამეტრები

განსაზღვრავს მონიშნული ცხრილის, მაგ., სახელს, სწორებას, დაშორებას, სვეტის სიგანეს, საზღვრების და ფონის პარამეტრებს.

სორტირება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

ჯამი

ააქტიურებს შეკრების (ჯამის) ფუნქციას. დაიმახსოვრეთ, რომ კურსორი უნდა იმყოფებოდეს იმ უჯრაში, რომელშიც გსურთ გამის გამოჩენა.

Icon

ჯამი

Please support us!