ცხრილი

Shows commands to insert, edit, and delete a table and its elements inside a text document.

Insert Table

ახალი ცხრილის ჩასმა

ჩასმა

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

წაშლა

Opens a submenu with the following command options:

რიგი

არჩეული რიგების წაშლა

სვეტი

არჩეული სვეტების წაშლა

ცხრილი

Deletes the current table.

არჩევა

Opens a submenu with the following command options:

უჯრედი

Selects the current cell.

რიგი

ირჩევს მიმდინარე რიგს

სვეტი

ირჩევს მიმდინარე სვეტს

ცხრილი

ირჩევს მიმდინარე ცხრილს

Size

Opens a submenu with the following command options:

რიგის სიმაღლე

ხსნის რიგის სიმაღლის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ რიგის სიმაღლის შეცვლა

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

ოფტიმალური რიგის სიმაღლე

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეებს უჯრედების შიგთავსის შესათავსებლად. ეს არის ნაგულისხმევი პარამეტრი ახალი ცხრილებისთვის.

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

ხსნის სვეტის სიგანის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ სვეტის სიგანის შეცვლა.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

ოფტიმალური სვეტის სიგანე

ავტომატურად მოარგებს სვეტების სიგანეებს უჯრედების შიგთავსის მოსარგებად. სვეტის სგიგანის ცვლა არ ახდენს გავლენას ცხრილის სხვა სვეტების სიგანეზე. ცხრილის სიგანე არ უნდა აღემატებოდეს გვერდის სიგანეს.

Distribute Columns Evenly

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

ხაზის ფერი

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

ხაზის ფერი

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

შერწყმის ცხრილები

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ცხრილის დაყოფა

ჰყოფს მიმდინარე ცხრილს ორ ცალკე ცხრილად კურსორის პოზიციაზე. შეგიძლიათ ამ ბრძანების წვდომა ასევე მარჯვენა წკაპით ცხრილის უჯრედში.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

რიცხვითი ფორმატი

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

კონვერტირება

Opens a submenu with the following command options:

ტექსტი ცხრილად

ხსნისდიალოგსსადაც შეგიძლიათ გარდაქმნათ არჩეული ტექსტი ცხრილად.

ცხრილი ტექსტად

ხსნის დიალოგსსადაც შეგიძლიათ გარდაქმნათ მიმიდნარე ცხრილი ტექსტად.

Text Formula

ხსნის ფორმულის ზოლს ფორმულის შესაყვანად ან შესაცვლელად.

სორტირება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

Properties

განსაზღვრავს მონიშნული ცხრილის, მაგ., სახელს, სწორებას, დაშორებას, სვეტის სიგანეს, საზღვრების და ფონის პარამეტრებს.

Please support us!