ფორმატი

შეიცავს ბრძანებებს თქვენი დოკუმენტის განლაგებისა და შინაარსის ფორმატირებისთვის.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

გვერდის ფორმატირება

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

საგანგებო სიმბოლო

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

ნახატის რუქა

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

ჩამონათვალი და გადანომვრა

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

სვეტები

განსაზღვრავს სვეტების რაოდენობას და სვეტების განლაგებას გვერდის სტილის, ჩარჩოს ან სექციისთვის.

სექციები

ცვლის თქვენს დოკუმენტში განსაზღვრული სექციების პარამეტრებს.სექციის ჩასართავად მონიშნეთ ტექსტი ან დააწკაპუნეთ თქვენს დოკუმენტზე და შემდეგ აირჩიეთ Insert - Section.

ავტოფორმატი

ავტომატურად აფორმატებს ფაილს იმ პარამეტრებით, რასაც მომართავთTools - AutoCorrect-ში.

არე

Sets the anchoring options for the selected object.

გადატანა

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ტექსტი

Aligns selected objects with respect to one another.

ტექსტი

Set the alignment options for the current selection.

ჩასმა

Changes the stacking order of the selected object(s).

გასვლა

Flips the selected object horizontally, or vertically.

ჯგუფი

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

ობიექტი

ხსნის ქვემენიუს მონიშნული ობიექტის პარამეტრების ჩასასწორებლად.

ფაილი

ჩაურთავს ჩარჩოს, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ ერთი ან მეტი სვეტის ტექსტისა და ობიექტების განლაგების შესაქმნელად.

გვერდი

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Please support us!