გვერდის თვლა

დოკუმენტში ველის სახით ჩასვავს გვერდების საერთო რაოდენობას.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Please support us!