ფორმულა

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

ფორმულა არის შეტანის ზოლში. ცხრილში უჯრების მონაკვეთის დასადგენად, მონიშნეთ სასურველი უკრები მაუსით. შესაბამისი უჯრის პარამეტრები აგრეთვე არის შეტანის ზოლში. შემოიტანეთ დამატებითი პარამეტრები, თუ აუცილებელია, და დააჭირეთ გააქტიურებას თქვენი შენატანის დასადასტურებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ ფორმულა პირდაპირ თუ თქვენ იცით სათანადო სინტაქსი. ეს აუცილებელია, მაგალითად აქ ველის ჩასმა და ველის რედაქტირება დიალოგურ სარკმლებშიბბ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

ფორმულა


ფორმულების ვარიანტების სარჩევი

ძირითადი საანგარიშო ფუნქციები

Operation

Name

Example

შეკრება

+

თვლის ჯამს.

მაგალითი: <A1> + 8

გამოკლება

-

ითვლის სხვაობას

მაგალითი: 10 - <B5>

გამრავლება

MUL ან *

ითვლის ნამრავლს.

მაგალითი: 7 MUL 9

გაყოგა

DIV ან /

ითვლის განაყოფს

მაგალითი: 100 DIV 15


ძირითადი ფუნქციები ქვე მენიუში

Function

Name

Example

ჯამი

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

მაგალითი: SUM <A2:C2> აჩვენებს A2 და C2 უჯრების მნიშვნელობათა ჯამს

დამრგვალება

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

მაგალითი: 15.678 ROUND 2 აჩვენებს 15.68

პროცენტი

PHD

Calculates a percentage

მაგალითი: 10 + 15 PHD აჩვენებს 10.15

კვადრატული ფესვი

SQRT

Calculates the square root.

მაგალითი: SQRT 25 აჩვენებს 5.00

ხარისხი

POW

Calculates the power of a number.

მაგალითი: 2 POW 8 აჩვემენს 256.00


ოპერატორები

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

სიის გამყოფი

|

Separates the elements in a list.

სიის გამოყენების მაგალითი:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

ტოლობა

EQ ან ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

მაგალითი: <A1> EQ 2 აჩვენებს 1, თუ A1 ტოლია 2-ის.

(უ)ტოლობა

NEQ ან !=

Tests for inequality between selected values.

მაგალითი: <A1> NEQ 2 აჩვენებს 0 (მცდარი), თუ A1 მნიშვნელობა ტოლია 2-ს.

ნაკლები ან ტოლი

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

მაგალითი: <A1> LEQ 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ A1-ის მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლი 2-ზე.

მეტი ან ტოლი

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

მაგალითი: <A1> GEQ 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ A1-ის მნიშვნელობა მეტია ან ტოლი 2-ზე.

ნაკლები

L

Tests for values less than a specified value

მაგალითი: <A1> L 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ A1-ის მნიშვნელობა ნაკლებია 2-ზე.

მეტი

G

Tests for values greater than a specified value

მაგალითი: <A1> G 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ A1-ის მნიშვნელობა ნაკლებია 2-ზე.

ლოგიკური ან

OR

Tests for values matching the Boolean OR

მაგალითი: 0 ან 0 აჩვენებს 0 (მცდარი), სხვა ყველაფერი აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური ექსკლუზიური ან

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

მაგალითი 1 XOR 0 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური და

AND

Tests for values matching the Boolean AND

მაგალითი: 1 AND 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური არა

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

მაგალითი: NOT 1 (ჭეშმარიტი) აჩვენებს 0 (მცდარი)


სტატისტიკური ფუნქციები

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

საშუალო

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

მაგალითი: საშუალო 10|30|20 აჩვენებს 20-ს

მინიმალური მნიშვნელობა

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

მაგალითი: MIN 10|30|20 აჩვენებს 10-ს

მაქსიმალური მნიშვნელობა

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

მაგალითი: MAX 10|30|20 აჩვენებს 30.00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

სინუსი

SIN

Calculates the sine in radians

მაგალითი: SIN (PI/2)

კოსინუსი

COS

Calculates the cosine in radians.

მაგალითი: COS 1

ტანგენსი

TAN

Calculates the tangent in radians.

მაგალითი: TAN <A1>

არკ სინუსი

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

მაგალითი: ASIN 1

არკ კოსინუსი

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

მაგალითი: ACOS 1

არკ ტანგენსი

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

მაგალითი: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


ცვლადები დოკუმენტის თვისებებისთვის

დოკუმენტის შემდეგი თვისებების შეგიძლიათ ნახოთ ფაილი - თვისებები - სტატისტიკა.

Name

Description

CHAR

დოკუმენტში ასო-ნიშნების რაოდენობა

WORD

სიტყვების რაოდენობა დოკუმენტში

PARA

აბზაცების რაოდენობა დოკუმენტში

GRAPH

გრაფიკის რაოდენობა დოკუმენტში.

TABLES

ცხრილების რაოდენობა დოკუმენტში

OLE

OLE ობიექტების რაოდენობა დოკუმენში

PAGE

გვერდების საერთო რაოდენობა დოკუმენტში


დამატებით განსაზღვრული მნიშვნელობები

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

ეილერის მუდმივა

E

2.71828...

ჭეშმარიტი

TRUE

0-ის არა ტოლი

მცდარი

FALSE

0


Please support us!