ფორმულა

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

ფორმულა არის შეტანის ზოლში. ცხრილში უჯრების მონაკვეთის დასადგენად, მონიშნეთ სასურველი უკრები მაუსით. შესაბამისი უჯრის პარამეტრები აგრეთვე არის შეტანის ზოლში. შემოიტანეთ დამატებითი პარამეტრები, თუ აუცილებელია, და დააჭირეთ გააქტიურებას თქვენი შენატანის დასადასტურებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ ფორმულა პირდაპირ თუ თქვენ იცით სათანადო სინტაქსი. ეს აუცილებელია, მაგალითად აქ ველის ჩასმა და ველის რედაქტირება დიალოგურ სარკმლებშიბბ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

ფორმულა


ფორმულების ვარიანტების სარჩევი

ძირითადი საანგარიშო ფუნქციები

Operation

Name

Example

შეკრება

+

თვლის ჯამს.

მაგალითი: <A1> + 8

გამოკლება

-

Calculates the difference.

მაგალითი: 10 - <B5>

გამრავლება

MUL ან *

ითვლის ნამრავლს.

Example: 7 MUL 9 displays 63

გაყოგა

DIV ან /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


ძირითადი ფუნქციები ქვე მენიუში

Function

Name

Example

ჯამი

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

მაგალითი: SUM <A2:C2> აჩვენებს A2 და C2 უჯრების მნიშვნელობათა ჯამს

დამრგვალება

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

მაგალითი: 15.678 ROUND 2 აჩვენებს 15.68

პროცენტი

PHD

Calculates a percentage.

მაგალითი: 10 + 15 PHD აჩვენებს 10.15

კვადრატული ფესვი

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

ხარისხი

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


ოპერატორები

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

სიის გამყოფი

|

Separates the elements in a list.

სიის გამოყენების მაგალითი:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

ტოლობა

EQ ან ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

(უ)ტოლობა

NEQ ან !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

ნაკლები ან ტოლი

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

მეტი ან ტოლი

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

ნაკლები

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

მეტი

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

ლოგიკური ან

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

მაგალითი: 0 ან 0 აჩვენებს 0 (მცდარი), სხვა ყველაფერი აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური ექსკლუზიური ან

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

მაგალითი 1 XOR 0 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური და

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

მაგალითი: 1 AND 2 აჩვენებს 1 (ჭეშმარიტი)

ლოგიკური არა

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

მაგალითი: NOT 1 (ჭეშმარიტი) აჩვენებს 0 (მცდარი)


სტატისტიკური ფუნქციები

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

საშუალო

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

მაგალითი: საშუალო 10|30|20 აჩვენებს 20-ს

მინიმალური მნიშვნელობა

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

მაგალითი: MIN 10|30|20 აჩვენებს 10-ს

მაქსიმალური მნიშვნელობა

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

სინუსი

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

კოსინუსი

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

ტანგენსი

TAN

Calculates the tangent in radians.

მაგალითი: TAN <A1>

არკ სინუსი

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

მაგალითი: ASIN 1

არკ კოსინუსი

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

მაგალითი: ACOS 1

არკ ტანგენსი

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

მაგალითი: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


ცვლადები დოკუმენტის თვისებებისთვის

დოკუმენტის შემდეგი თვისებების შეგიძლიათ ნახოთ ფაილი - თვისებები - სტატისტიკა.

Name

Description

CHAR

დოკუმენტში ასო-ნიშნების რაოდენობა

WORD

სიტყვების რაოდენობა დოკუმენტში

PARA

აბზაცების რაოდენობა დოკუმენტში

GRAPH

გრაფიკის რაოდენობა დოკუმენტში.

TABLES

ცხრილების რაოდენობა დოკუმენტში

OLE

OLE ობიექტების რაოდენობა დოკუმენში

PAGE

გვერდების საერთო რაოდენობა დოკუმენტში


დამატებით განსაზღვრული მნიშვნელობები

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

ეილერის მუდმივა

E

2.71828...

ჭეშმარიტი

TRUE

0-ის არა ტოლი

მცდარი

FALSE

0


Please support us!