მისამართთა სიის მონიშვნა

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

დამატება

მონიშნავს მონაცემთა ბაზის ფაილებს,რომლებიც შეიცავს მისამართებს,რომელთა გამყნებაც გსურთ მისამართთა სიაში.თუ ფაილი შეიცავს ერთ ცხრილზე მეტს Select Table დიალოგი გაიხსნება.

შექმნა

ხსნის New Address Listდიალოგს,სადაც შეგიძლიათ მისამართტა ახალი სიის შექმნა.

ფილტრი

ხსნის Standard Filter დიალოგს,სადაც შეგიძლიათ გააქტიუროთ მისამართების ფილტრები რათა აისახოს თქვენთვის სასურველი ადრესატები.

ჩასწორება

ხსნის New Address List დიალოგს,სადაც შეგიძლიათ მისამართთა მონიშნული სიის ჩასწორება.

ცხრილის შეცვლა

ხსნის Select Table დიალოგს,სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა ცხრილი ფოსტის შესარწმელად .

Please support us!