ჩანაწერის მოძებნა

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

პოვნა

ძიების პირობის შეყვანა.

პოვნა მხოლოდ

კრძალავს ძიებას ერთ მონაცემთა ველზე.

Select the data field where you want to search for the text.

პოვნა

ასახვას შემდეგ ჩანაწერს, რომელიც შეიცავს ძიების ტექსტს.

Please support us!