მიმდინარე ინდექსი

განაახლებს მიმდინარე ინდექსს. მიმდინარე ინდექსი არის ის, რომელიც შეიცავს კურსორს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Update - Current Index


შეგიძლიათ ორჯერ-დააწკაპუნოთ ინდექსის ან სარჩევზე და შემდეგ მონიშნოთUpdate Index/Table. შემდეგი ბრძანებები ხელმისაწვდომია კონტექსური მენიუდან:

Edit Index or Table of Contents

მიმდინარე ინდექსის ან ცხრილის რედაქტირება.

Delete Index or Table of Contents

შლის მიმდინარე ინდექსს ან ცხრილს.

Please support us!