გამოთვლა

გამოითვლის მონიშნულ ფორმულას და ათავსებს მისი შედეგის ასლს გაცვლის ბუფერში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Calculate

+ plus sign


Please support us!