გამოთვლა

გამოითვლის მონიშნულ ფორმულას და ათავსებს მისი შედეგის ასლს გაცვლის ბუფერში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Calculate

+ plus sign


Calculating Complex Formulas in Text Documents

Displaying the Result of a Table Calculation in a Different Table

Please support us!