დალაგება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000406.xhp#sortieren not found).


დახარისხების კრიტერიუმი

გასაღებები 1-დან 3-მდე

Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys.

სვეტი 1-დან 3-მდე

Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting.

გასაღების ტიპი 1-დან 3

Select the sorting option that you want to use.

რიგი

დამავალი

Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c).

დამავალი

Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x).

მიმართულება

სვეტები

Sorts the columns in the table according to the current sort options.

რიგები

დაახარისხეთ მონიშვნის რიგები ცხრილში ან პარაგრაფებში მიმდინარე დახარისხების პარამეტრების მიხედვით.

გამყოფი

პარაგრაფები გაყოფილია არაამობეჭდვადი პარაგრაფების ნიშნულებით. შეგიძლიათ ასევე განსაზღვროთ ჩანართების ან სიმბოლოების ქცევა გამყოფებად როდესაც ახარისხებთ პარაგრაფებს.

ჩანართები

თუ მონიშნული პარაგრაფები შეესაბამება ჩანართებად დაყოფილ ჩანართს, მონიშნეთ ეს პარამეტრი.

სიმბოლო

შეიყვანეთ გამყოფად გამოსაყენებელი სიმბოლოგამყოფის გამოყენებით, LibreOffice-ს შეუძლია დაადგინოს დახარისხების გადაღების პოზიცია მონიშნულ პარაგრაფში.

მონიშვნა

ხსნის Special Characters დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ მონიშნოთ გამყოფად გამოსაყენებელი სიმბოლო.

ენა

მონიშნეთ ენა, რომელიც განსაზღვრავს დახარისხების წესებს. ზოგიერთი ენა ახარისხებს განსაკუთრებულ სიმბოლოებს სხვა ენებისგან განსხვავებით.

შეთავსების რეგისტრი

გამოარჩევს ზედა და ქვედა რეგისტრების ასოებს ცხრილის დახარისხებისას. აზიური ენებისათვის განსაკუთრებული მოპყრობაა გააქტიურებული.

შენიშვნის ხატულა

აზიური ენებისთვის მონიშნეთ Match case მრავალდონიანი მიმართების გასააქტიურებლად. მრავალდონიანი მიმართებისას ელემენტების პრიმიტიული ფორმები ჯერ შეედარება ფორმების რეგისტრებს და დიაკრიტიკულები გამოირიცხება. თუ ფორმა იგივეა, ფორმების დიაკრიტიკულები შეედარება. თუ ფორმები იგივეა, რეგისტრები, სიმბოლოთა სიგანეები და იაპონური Kana განსხვავებები ფორმებში შეედარება.


Please support us!