ტექსტის ცხრილად გარდაქმნა

გარდაქმნის მონიშნულ ტექსტს ცხრილად ან მონიშნულ ცხრილს ტექსტად.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Convert - Text to Table


პარამეტრი ხელმისაწვდომია ამ დიალოგში საუბრის ტიპის მიხედვით.

გამყოფები ტექსტში

გამყოფი,როგორიცაა ჩანართი, მონიშნავს სვეტის საზღვრებს მონიშნულ ტექსტში. თვითეული პარაგრაფი მონიშვნაში გარდაიქმნება ცხრილის რიგად. მსგავსად, როდესაც გარდაქმნით ცხრილს ტექსტად, სვეტის ნიშნულები იცვლება თქვენს მიერ განსაზღვრულ სიმბოლოდ და თვითეული რიგი კი ცალკე პარაგრაფად.

ჩანართები

Converts the text to a table using tabs as column markers.

წერტილ-მძიმე

Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.

პარაგრაფი

Converts the text to a table using paragraphs as column markers.

სხვა:

Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.

ველი

Type the character that you want to use as a column marker.

თანაბარი სიგანის სვეტების შექმნა

Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.

ავტოფორმატი

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

პარამეტრები

ზედა კოლონტიტული

Formats the first row of the new table as a heading.

ყოველ გვერდზე გამეორება

Repeats the table header on each page that the table spans.

პირველი... რიგები

Repeats the first n rows as a header.

არ ჰყოფს ცხრილს

Does not divide the table across pages.

საზღვარი

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!